Print

SPIL

De naam Spil staat voor SPelen, Integreren en Leren. Spil heeft als doel om een ononderbroken leerlijn van 0 -12 jaar te creëren voor kinderen. Om dit Spil-concept vorm te geven zal de SKPO in Eindhoven in circa vijfendertig Spil-centra participeren. Al deze Spil-centra hebben dezelfde structuur, maar per school (wijk/buurt) wordt hier een andere invulling aan gegeven. Dit hangt af van het onderwijsconcept en de groep kinderen en ouders waarvoor het Spil-centrum is bedoeld. Spil-centra zijn ontwikkelingsgerichte centra op het gebied van onderwijs, spelen, opvang, ontwikkeling en opvoedingsondersteuning.

In elk Spil-centrum is een basisschool, peuterwerk en kinderopvang aanwezig. De verschillende partners binnen een Spil-centrum werken inhoudelijk en organisatorisch intensief samen met een pedagogisch raamplan. De regie binnen een Spil-centrum wordt altijd door de directie van de basisschool gevoerd. Daar waar wenselijk kan het Spil-centrum worden aangevuld met andere partners waardoor een Spil-breed centrum ontstaat.

Een Spil-breed centrum zorgt voor meer maatschappelijke voorzieningen bij elkaar en krijgt zo een bredere functie in de wijk.

Een Spilcentrum heeft veel te bieden voor kinderen van 0-12 jaar en hun ouders.
Ouders en kinderen hebben veel voordeel van een Spil-centrum. Ten eerste zorgt het Spil-centrum ervoor dat er een totale voorziening in de buurt is, bestaande uit ten minste basisonderwijs, peuterwerk en opvang. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de partners op één locatie onder te brengen. Het kind kan dan in de eigen woonomgeving sociale contacten leggen. Lukt het niet om het Spil-centrum op één locatie te vestigen dan blijft de coördinatie altijd in handen van het basisonderwijs en zal er een intensieve samenwerking bestaan tussen de verschillende partners. Ten tweede wordt er in een Spil-centrum maatwerk geboden aan de ontwikkeling van het kind, omdat het kind centraal staat. Ten derde zorgt een Spil-centrum voor een stabiele omgeving waarin het kind wordt verzorgd en wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Het kind wordt vanaf zeer jonge leeftijd tot aan het verlaten van het basisonderwijs door de partners van het Spilcentrum op de voet gevolgd, gestimuleerd, opgevangen, verzorgd, begeleid en gekend.