Print

Schooltijden en schoolvakanties

Schooltijden en schoolvakanties
Scholen krijgen van de overheid de ruimte om schooltijden in te plannen. Logischerwijs streven scholen naar een zo optimaal mogelijke planning van de schooltijden. Hierbij maken zij een afweging, samen met de MR en het team, tussen de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten. In deze afweging staat de kwaliteit van het onderwijs centraal.
Leerlingen krijgen op iedere SKPO-school minimaal 7520 lesuren verdeeld over 8 schooljaren. Afhankelijk van de schoolspecifieke situatie, worden er keuzes gemaakt over het aantal lesuren per groep per jaar, per week en per dag en de hieruit voortvloeiende mogelijkheden tot vakanties en vrije dagen.
Voor wat betreft de schoolvakanties volgen de scholen van de SKPO, het provinciaal advies voor schoolvakanties. Scholen hebben vervolgens nog de mogelijkheid om meer vakanties en vrije dagen in te plannen. Het landelijk beleid is gericht op vakantiespreiding over 3 regio's in Nederland. Als gevolg hiervan wisselt de duur van de schooljaren, waardoor er lange en korte schooljaren ontstaan. In een lang schooljaar eindigt de zomervakantie vroeg en vangt de volgende zomervakantie laat aan. Bij een kort schooljaar werkt het juist andersom. Scholen kunnen binnen deze vakantiespreiding kiezen voor:
  1. een gelijk aantal lesuren per schooljaar. Hierbij heeft bijvoorbeeld groep 3 ongeacht een lang of kort schooljaar 960 uur les. Dit leidt er toe dat in een lang schooljaar uw kind meer vakantie heeft dan in een kort schooljaar.
  2. een gelijk aantal vakantiedagen per schooljaar. Hierbij heeft uw kind ieder jaar ongeacht een lang of kort schooljaar evenveel vakantie. Dit leidt er toe dat in een lang school uw kind meer lesuren heeft dan in een kort schooljaar.

Samenvattend zien we dat scholen de mogelijkheid hebben om in overleg met ouders en teamleden de lestijden en vakantie zo in te richten dat het bijdraagt aan het realiseren van goed onderwijs op hun school. Uw kind krijgt op iedere school van de SKPO minimaal het wettelijk voorgeschreven aantal uren les en minimaal vakantie op basis van het vakantierooster van de provincie.

Vakantierooster 2018-2019
Vakantierooster 2017-2018