Print

Regelingen en procedures


Regelingen

De SKPO kent de volgende regelingen met betrekking tot uw kind:

Rechten en plichten van ouders t.a.v. toelating, verwijzing en terugplaatsing van leerlingen (o.a. informatie over verwijdering en schorsing)
Gedragscode vrijwillige ouderbijdrage
Leerlingenadministratie
Veiligheid bij excursies en buitenschoolse activiteiten
Handreiking tussenschoolse opvang SKPO (april 2007)
Omgaan met seksuele intimidatie en misbruik


Procedures

In deze paragraaf wordt op termijn de inhoudsopgave van het schoolveiligheidsplan opgenomen, zodra dit bekend is.

LEERLINGEN:
Buitenreguliere telling
meer informatie >> www.cfi.nl
OUDERS:
Brochure: Bijdrage van ouders aan de schoolkosten