Print

Leerlingzorg

Wanneer je kinderen ziet als waardevolle persoonlijkheden met hun te respecteren eigen waarde, zie je ook, dat kinderen verschillend zijn, maar altijd gelijkwaardig. Als kinderen verschillend zijn, dan moet je daar ook naar handelen. Dat uit zich in de zorgbreedte op school, in het streven naar onderwijs 'op maat'. Dat betekent kinderen aanspreken op hun eigen niveau en waar mogelijk gedifferentieerd laten werken.


Zorgniveaus
Binnen de zorg voor leerlingen kennen we vijf zorgniveaus:

niveau 1 Zorg binnen de reguliere instructie (verlengde instructie)
niveau 2 Het werken met handelingsplannen (=HP) voor in principe 6 weken.
Dit HP wordt altijd met de ouders besproken
niveau 3 De IB-er komt in beeld en er wordt een plan van aanpak en/of een uitgebreid HP gemaakt, mogelijk uitgevoerd door interne R.T.-er of logopediste.
niveau 4 Het kind wordt in het zorgteam besproken en daar kan worden besloten welke hulp/onderzoek zal worden ingezet, eventueel extern.
niveau 5 Externe plaatsing naar een school voor SO (speciaal onderwijs) of SBO (speciaal basisonderwijs)

Passend onderwijs
Onze samenleving wordt met de dag drukker en vooral complexer. Daardoor zijn er steeds meer kinderen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Veel kinderen kunnen dankzij die extra aandacht gewoon naar de basisschool. Andere kinderen krijgen betere ontwikkelingskansen in het speciaal onderwijs. SKPO wil dat voor elk kind de kansen op de beste ontwikkeling centraal staan. Dus niet kijken naar de problemen, maar naar de mogelijkheden. Het gaat niet om wat een kind niet kan, maar wat een kind wel kan. Daar heeft ieder kind het volste recht op. En als maatschappij hebben wij de plicht dat onze kinderen te bieden.
Dat betekent 'onderwijskansenbeleid' met passend onderwijs voor ieder kind. Maatwerk dus. Daarbij wordt binnen de SKPO zorgvuldig gekeken waar een kind de beste kansen heeft: op een reguliere school met extra aandacht of in het speciaal onderwijs, waar de juiste specialisten de ideale omgeving creŽren om een kind de beste leerloopbaan te bieden. Dat kunnen leerkrachten niet alleen. Dat moeten ze samen met ouders en professionele deskundigen doen, want elk kind is het waard zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Schoolbesturen en dus ook de SKPO moeten vanaf 2011 voor ieder kind passend onderwijs kunnen leveren. Binnen de SKPO wordt gewerkt aan een nauwe samenwerking tussen regulier onderwijs en de twee sbo scholen.

Begeleiding van de oudste leerlingen op weg naar het Voortgezet Onderwijs
Wanneer uw kind in de bovenbouw terechtkomt, komt de volgende belangrijke stap in de schoolloopbaan in beeld, namelijk de gang naar het voortgezet onderwijs. De groepen 7 en 8 staan voornamelijk in het teken van deze begeleiding, uiteraard naast de gewenste zorgbegeleiding. De procedure die de school daarbij volgt, heet de BOVO-procedure. BOVO is de afkorting van Basis Onderwijs/ Voortgezet Onderwijs.
Aan het begin van groep 8 vůůr 15 november vindt vooraanmelding plaats van leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO). Leerlingen met een sociaal-emotionele problematiek, leerlingen met een intelligentie/didactische achterstand, leerlingen met gediagnosticeerde ontwikkelingsproblematiek bijvoorbeeld ADHD komen hiervoor in aanmerking.