Print

Afkortingenlijst


Lijst van afkortingen in het onderwijs op Wikipedia
[A][B][C][D][E][F][G][H][I]†[J]† [K][L][M][N]
[O] [P][Q]† [R][S][T][U][V][W][X]† [Y]† [Z]
A&O
AAW
ABB
ABB
ABP
ABW
AC†
ACOM
ACOP
ACP
ADo
ADV†
AFB
AGO
AiO†
AKW†
AMvB†
ANW
ANW
AOB
AOb
AOW
APS†
ARBO
Arbon
ARO
ASV
AVO
AVR
AVS
AWB
AWBZ
AWF
AWOZ
AWT
AWVN
AZC's
Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
Algemene Besturenbond
Administratie, Beheer en Bestuur
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Bijstandswet
Ambtenaren Centrum
CNV-bond van militairen
Algemene Centrale Overheidspersoneel
Algemeen Christelijke Politiebond
Arbeidsdeelname ouderen
Arbeidsduurverkorting
Aanvullend formatiebeleid
Administratiekantoor voor het Gereformeerd Onderwijs
Assistent in Opleiding
Algemene Kinderbijslagwet
Algemene Maatregel van Bestuur
Algemene Nabestaandenwet
Algemene Natuurwetenschappen
Adviesbureau voor Opleiding en Beroep
Algemene Onderwijsbond
Algemene Ouderdomswet
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
Arbeidsomstandigheden
Commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs
Adviesraad voor het Onderwijs
Algemene Schoolverkenning
Algemeen Voortgezet Onderwijs
Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding
Algemene Vereniging van Schoolleiders†(bij voortgezet onderwijs)
Algemene Wet Bestuursrecht
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemeen Werkloosheidsfonds
Arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en†opleidingsfonds ziekenhuizen
Adviesraad voor Wetenschap en Technologie
Algemene Werkgeversvereniging Nederland
Asielzoekerscentra
†††††††††††††††††††††††††††††
^† Naar top
BAC
BAC-OZI†
BaO
BAPO
BBO
BBP
BG
BGD
BGZ
BIG
binas
BiZa
BMT
BO
BOA
BOinK
BOP
BOSK
BOVO
BPCO
BPf
BSM
BSO
BVE
BW
BWOO
BZA
Beleids Advies Commissie
Beleids Advies Commissie Onderwijszaken†en Identiteit
Basisonderwijs
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
Beroepsbegeleidend onderwijs
Bruto Binnenlands Product
Bevoegd Gezag
Bedrijfsgezondheidsdienst
Bedrijfsgezondheidszorg
Beroepen in de individuele gezondheidszorg
biologie, natuur- en scheikunde
Binnenlandse Zaken
Bovenschools Management Team
Beroepsonderwijs
Branche Organisatie Arbodiensten
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang
Bedrijfsgezondheidszorg voor onderwijspersoneel
Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs
Bedrijfstakpensioenfonds
Bekostingingssysteem materiŽle uitgaven
Buitenschoolse opvang
Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie
Burgerlijk Wetboek
Besluit Werkloosheid Onderwijs- en Onderzoekspersoneel
Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid etc.
†††††††††††††††
CABO
CAO
CAOP
CASO
CBA
CBOO
CBS
CCO
CCOOP
CDA
CEB
CENESA
CEVNO

CEVO
CFI†
CGOA
CIL
CINOP
CIO
CISA
CITO
CKV
CLU
CMHF
CNS
CNV†
COA
COA
COA
COB
COLO

CPB
CPS
CREBO
Criem
CROHO
CSO
CSV
CSZP
CTSV
CvB
CVCS/td
CWI
Commissie Arbeidsbemiddeling Onderwijs
Collectieve Arbeidsovereenkomst
Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
Commissie Automatisering Salarisadministratie Onderwijs
Centraal Bureau Arbeidsvoorziening
Contactcentrum Bevordering Openbaar Onderwijs
Centraal Bureau voor de Statistiek
Career Center Onderwijs
Christelijke Centrale Overheids- en Onderwijs personeel
Christen Democratisch Appel
Commissie Evaluatie Basisonderwijs
Cooperation in the field of education between the Netherlands and South-Africa
Centrum voor Internationale (aanvankelijk: Europese )
Vorming in het Nederlandse Onderwijs, zie EPNO
Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven
Centrale FinanciŽn Instellingen
Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken
Centrum voor Interreligieus leren
Centrum voor Innovatie van Opleidingen
Centrum Interconfessioneel Onderwijs
Stichting Centrum Individu en Samenleving
instituut voor Toetsontwikkeling (voorheen Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling)
Culturele en Kunstzinnige Vorming
Centrum voor leermiddelenstudie Utrecht
Centrale Middelbaar en Hogere Functionarissen
Christelijke Nationale Schoolvereniging
Christelijk Nationaal Vakverbond
Centrale Onderwijs Administratie
Contactcentrum Onderwijs-Arbeid
Centraal Orgaan Asielzoekers
Christelijke Onderwijzersbond Broederschap (Suriname)
Centraal Orgaan van de Landelijke Opleidingsorganen van het bedrijfsleven ook: Vereniging landelijke Organen Beroepsonderwijs Concent Groep van AGO en LVGS
Centraal Planbureau
Christelijk Pedagogisch Studiecentrum
Centraal Register Beroepsopleidingen
Crimininaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
Centrale voor de Samenwerkende Ouderenorganisaties
CoŲrdinatiewet Sociale Verzekeringen
Commissie Sociale Zekerheid en Pensioenen
College/Commissie van Toezicht Sociale Verzekeringen
College van Bestuur (HBO)
CliŽnt Volgcommunicatiestelsel
Centrum Werk en Inkomen
†††††††††††††
^† Naar top
DBO
DC
DCO
DGO
DGO
D & I
DIB
DOBA
DPO
D T
DVO
DVO
DWZI†
Dienst Bestuursondersteuning
Dienstencommissie
Dienstverlening Christelijk Onderwijs
Decentraal Georganiseerd Overleg
Diensten- en Gezondheidszorgonderwijs
Diensten en Inspectie
Denominatieve Inkleuring van het Beroepsprofiel
Dienstencentrum Onderwijs Beroep en Arbeid
Directies Primair Onderwijs
Deloitte en Touche
Dagverblijf voor volwassenen
Directies Voortgezet Onderwijs
Dienst Werk Zorg en Inkomen
††††††††
EBG
EBG
ECN
EER
EI
EMU
EP
EPA
EPNO
ESF
ESHA
ESM
EU
EUN
EVC
EVK
EVO
EVRM
EWLW
EZ
Evangelische Broedergemeente
Expertise-opbouw beroepsopleiding gehandicapten
European Curriculum Network
Europese Economische Ruimte
Education International
Economische en Monetaire Unie
Europees Parlement
European Parents' Association
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
Europees Sociaal Fonds
European Secondary Heads Association
Kinderen met ernstige spraak- / taalmoeilijkheden
Europese Unie
Europees Onderwijsnetwerk
Elders verworven competentie
Commissie Erkennen van Verworven Kwaliteiten
Europees Vakbondscomitť van 0nderwijsvakorganisaties
Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens
Extra Werkgelegenheid langdurig Werklozen
Ministerie van Economische Zaken
FAOP
FBS
FLO
FNV
FPO
FPU
fre
FS
FSBK
fte
FuWa
FZ
Fonds Arbeidsongeschiktheidsverzekering Overheidspersoneel
Formatie Budget Systeem
Functioneel leeftijdsontslag
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Federatie Primair Onderwijs
Fexibel Pensioen en Uittreden
formatierekeneenheid
Stichting Fons Scholae
Flankerend Sociaal Beleidskader
fulltime equivalent
Functiewaardering
FinanciŽle Zaken

^† Naar top
G21
G4
GAK
GENT
GG&GD
GION
GMG
GMR
GO
GOA†
GPl†
de een-en-twintig grootste gemeenten
de vier grootste gemeenten
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
Geheel Nederlands Taalgebied
Gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst
Gronings instituut voor onderzoek van onderwijs, opvoeding en ontwikkeling
Gezondheids Management Groep
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Georganiseerd Overleg
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Gemiddelde Personeelslast
††††††††††††††††††
HAO
HAVO
HAS
HBB
HBO
HEAO
HEURAS
HO
HOOP
HOP
HPT
Hoger Agrarisch Onderwijs
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
Hogere Agrarische School
Hout en Bouwbond CNV
Hoger Beroepsonderwijs
Hoger Economisch en Administratief Onderwijs
European Associations in Higher Education
Hoger Onderwijs
Hoger onderwijs- en onderzoeksplan
Hoger Onderwijs Persbureau
Herplaatsingstoelage
†††††††
^† Naar top
IBG
ICES
ICO
ICT
ICT
ICVE
ID
I/D
IDO
lEV
IGO
IHP
IKZ
IO
IOBK
IOO
IOO
lP
IPB
IPbw†
IPL
IRS
ISO
ISBO
ISOVSO
IST
ITS
IVA
IVBO
IVLOS

IZK
IZS
Informatie Beheer Groep
Interdepartementale Commissie Economische Structuurverkenning
Intercultureel Onderwijs
Informatie- en communicatietechnolgie
Informatie Computer Technologie
Interconfessioneel Centrum Volwassenen Educatie
In- en Doorstroombanen
Instroom/Doorstroom medewerkers
Instituut voor Didactiek en Onderwijs praktijk (van de VU)
Instituut voor Europese Vorming
Instellings Georganiseerd Overleg
Integraal Huisvestingsplan
Interne Kwaliteitszorg
Informeel Overleg
In hun ontwikkeling bedreigde kleuters
Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs
Interdisciplinair Overlegorgaan Onderwijsbegeleiders
Invaliditeitspensioen
Integraal Personeels Beleid
Bovenwettelijk invaliditeitspensioen
Instellings Personeelslast
Initiatief Rijke Scholen
Interstedelijk Studentenoverleg
Islamitische Scholen Besturen Organisatie
Interimwet Spedaal Onderwijs en Voorgezet Speciaal Onderwijs
Integraal Schooltoezicht
Instituut voor Toegepaste Sociologie
Instituut voor Arbeidsvraagstukken
Individueel voorbereidend beroepsonderwijs
Interfacultair Instituutvoor lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en
Studievaardigeheden, Rijksuniversiteit Utrecht
Interimregeling Ziektekosten
Individuele zorgsubsidie
††††††††††††††††
^† Naar top
KAG
KB
KB
KBVO
KIO
KNAW
KOFS
KOR
KPC
KUB
KUN
KVE
Kennis als gereedschap;
Koninklijk besluit
Koninklijke Bibliotheek
Katholieke Bond Voortgezet Onderwijs
Kinderopvang in het Onderwijs
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Koninklijk Opleidings Fonds voor de Scheepvaart
Kinder Observatie Registratiesysteem
Katholiek Pedagogisch Studiecentrum
Katholieke Universiteit Brabant
Katholieke Universiteit Nijmegen
Kaderwet Volwasseneneducatie
††††††††††††††††††
^† Naar top
LAKS
LB
LBSD
LBV
LDC
LICA
LINGUA

LIO
LIWI
LNV
LOB
LOBAS
LOM
LOPS
LPC
LSOVK
LSVB
LVGS
LVLA
LWO
LWSVO
Landelijk Aktie Komitee Scholieren
Loonbelasting
Leerlingbegeleiding Schooldecanaat
Landelijk Bureau Vrouwenvakscholen
Landelijk dienstverlenend centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting
Landelijk Informatiecentrum Aansluiting vo-hbo
Community Action Programme to promote Foreign language Competence in the
European Community
Leraar in opleiding
Landelijk Instituut voor Werk en Inkomen
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs
Landelijk Orgaan Agrarische Scholen
Leer- en opvoedingsmoeilijkheden
Landelijk Overleg Pabo-Studenten
Landelijk Pedagogische Centra
Landelijke stichting onderwijs aan varende kleuters
Landelijke Studenten Vakbond
Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen
Landelijke Vereniging leerplichtambtenaren
Leerweg ondersteunend onderwijs
Landelijke Werkgroep Schoolmediathecarissen voortgezet onderwijs
MATRA
MAVO
MBO
MDGO
MDW
MEV
MG
MGZ
MI
MKB
MLK
MOA
MOA
MOOZ
MR
MVT
Programma Maatschappelijke Transformatie
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
Middelbaar Beroepsonderwijs
Middelbaar Diensten- en Gezondheidszorgonderwijs
Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
Macro-Economische Verkenningen
Meervoudig gehandicapten
Maatschappelijke gezondheidszorg
MateriŽle Instandhouding
Midden- en Kleinbedrijf
Moeilijk lerende Kinderen
Management, ondersteuning, arbeidsmarktbeleid
Management, Ondersteuning, Arbeidsmarkt en Arbeidsomstandigheden
Wet Medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden
Medezeggenschapsraad
Moderne vreemde talen Memorie van toelichting
†††
^† Naar top
NAB-MVT
NABS
NBVO
NCB
NEC
NF
NGO's
NIA
NICL
NICOA
NIZW
NKSR
NKO
NLO
NME
NME
NOAT
NOT
NOT
NRV
NP
NT2
NUFFIC
NVA
NVGI
NVMO
NVP
NWO
NZF
NZI
Nationaal Actiebureau Moderne Vreemde Talen
Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
Nieuwe Bedrijfsvereniging Overheid
Nederlands Centrum Buitenlanders
Netherlands Education Centre
Noodfonds
Niet-Gouvernementele Organisaties
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
Nationaal Informatiecentrum Leermiddelen
Nederlands Instituut Confiictmanagement Overheid en Arbeid
Nederlands instituut zorg en welzijn
Nederlandse Katholieke Schoolraad
Nederlandse Katholieke Ouderorganisatie
Nieuwe Lerarenopleiding
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Natuur- en Milieu-educatie
Nederlands Onderwijs aan Anderstaligen
Nationale Onderwijstentoonstelling
Nederlandse Onderwijstelevisie
Nederlandse raad voor de volksgezondheid
Nabestaandenpensioen
Nederlands als tweede taal
Netherlands organisation tor international cooperation in higher education
Nederlandse vereniging voor audiologie
Nederlandse vereniging voor gehandicaptenzorg
Nederlandse vereniging voor medisch onderwijs
Nederlandse vereniging voor Personeelbeleid
Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
Nederlandse zorgfederatie
Nederlands ziekenhuisinstituut
†††
^† Naar top
OAC
OAD
OALT
OBD
OBP
OBU
OC
OCenW
OCTO
OE2R
OESO
OET
OHT
O&O
OiO
OLP
OMO
ONE
OOP
OOW
OP
OP/NP
OPDC
OR
ORION
OSV
OU
OV
OVB
OVG
OVH
OZB
Onderwijs Advies Centrum
Onderwijs Advies Dienst
Onderwijs in allochtone levende talen
Onderwijs Begeleidingsdienst
Ondersteunend en Beheers Personeel
Overbruggingsregeling Uitkeringen
Onderzoek Centrum
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Onderzoek Centrum Toegepaste Onderwijskunde
Orientatie, exploratie, evaluatie en reflectie
Organisatie voor Economische en Sociale Ontwikkeling
Onderwijs in Eigen Taal
Overhevelingstoeslag
Ontwikkeling & Ondersteuning
Onderzoeker in Opleiding
Onderwijsleerpakket
Ons Middelbaar Onderwijs
Opvangproject Neveninstromers
Onderwijs Ondersteunend Personeel
Overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen
Onderwijzend Personeel
Ouderdoms- en nabestaandenpensioen
Orthopedagogisch en -didactisch centrum
Ondernemingsraad
OriŽnterend Overleg BVE
Organisatie(wet) Sociale Verzekeringen
Open Universiteit Ouders & Coo
Onderwijsverzorging
Onderwijsvoorrangsbeleid
Onderwijs Voorrangs Gebied
Overzicht Vermeerdering Huisvesting
Onroerende Zaak Belasting
†††
PABO
PAGO
PB
PCL
PEMBA
PETRA

PF
PI
PICT
PMPO
PMR
PMVO
PO
POP
PPO
PPS
PPSI
PROVE
PSO
PSW
PT-K
PVE
PVO
Pedagogische Academie voor Basisonderwijs
Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek
Persoonsgebonden budget
Permanente Commissie Leerlingenzorg
Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Community Action Programme for the Vocational Training of Young People
and Their Preparation for Adult and Working Life Participatiefonds
Participatiefonds
Pedologische Instituten
Procesmanagement Informatie- en Communicatie Technologie
Proces management Primair Onderwijs
Personeelsdeel v.d.medezeggenschapsraad
Procesmanagement Voortgezet Onderwijs
Primair Onderwijs
Persoonlijk Ontwikkelings Plan
Punt Personeelsvoorziening Onderwijs
Publiek-Privaat Samenwerkingsverband
Project Preventie Seksuele Intimidatie in het onderwijs
Programma-eenheid Rendementserbetering Volwasseneneducatie
Programma Samenwerking Oost-Europa
Pensioen- en Spaarfondsenwet
Prestatie Motivatie Test voor Kinderen
Programma Van Eisen
Praktijk, vorming en onderwijs
†††††
^† Naar top
RAC
RAS
RBO
RDA
rddf
REA
REC
RF
RION
RO
ROC
ROP
RPBO
RSI
RST
RSW
RT
RTS
RuG
RUL
RVC
RWI
Regionale Adviescommissie
Rijksambtenaren spaarloonregeling
Regionaal Bureau Onderwijs
Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening
risicodragend deel van de formatie
(Wet) reÔntegratie arbeidsgehandicapten
Regionaal Educatief Centrum Regionaal Expertisecentrum
Risicofonds
Research instituut voor onderzoek in het noorden
Raamovereenkomst
Regionaal Opleidings Centrum
Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel
Repetitive Strain Injuries
Regulier schooltoezicht
Regeling sociale werkvoorziening
Remedial Teaching
Regeling Tegemoetkoming Studiekosten
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Limburg
Regionale Verwijzingscommissie
Raad voor Werk en Inkomen
††††
^† Naar top
SAD
SBD
SBI
SBL
SBN
SBO
SBR
SCO
SCOW
SCP
SDM
SDM
SDS
SER
SenZe
s.g.
SKPO
SLO
SLOA
SMA
SO
SOE
SOO
SOP
SOR
SoZaWe
SPB
SPD
Spil
SPIN
SSOE
STAR
Stilion
SUK
suwi
SVB
SVL
SVO
SVO
SVM
SWI
sww
SWVE
SZ
SZ
SZW
Schooladviesdienst Samen Stimulering arbeidsdeelname van allochtonen
Schoolbegeleidingsdienst
Slotemaker de BruÔne Instituut
Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren
Stichting Beroepenpromotie Nederland
Speciaal basisonderwijs
Sociale Begeleidsregeling
Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel
Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen
Sociaal en Cultureel Planbureau
Stichting Dienstverlening Medezeggenschap
System Developement Methodology
Stichting Down's Syndroom
Sociaal-Economische Raad
Spiritualiteit en zingeving in educatie
scholengemeenschap
Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o.
Instituut voor Leerplanontwikkeling ook: Specialisten in Leerplan Ontwikkeling
SubsidiŽring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
School Management Audit
Speciaal Onderwijs
Stichting Onderwijsbureau Eindhoven
Studiecentrum Openbaar Onderwijs
Senioren beleid Onderwijspersoneel
Sectoroverleg Rijkspersoneel
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
School Profiel Budget
Sociaal Pedagogische Dienst
Spelen, integreren en leren
Sonderingsgroep Project Invoering
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven
Stichting van de Arbeid
Stichting voor levensbeschouwing en Onderwijs
Stichting Uitvoering Kinderopvang(regeling)
structuur uitvoering werk en inkomen
Sociale verzekeringsbank
Schoolvragenlijst
Instituut voor Onderwijsonderzoek
Speciaal Voortgezet Onderwijs
Schaalvergroting en Vernieuwing in het MBO
Samenwerking Werk en Inkomen
samenwerkingsverband
Samenwerkingsverband Eindhoven
Slechtzienden
Sociale Zekerheid
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAV
T&B
TBA
TOA
TOV
TVS
TVS
TW
TWAO
TZ
Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume
Toerusting en bereikbaarheid
Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen
Technisch onderwijsassistent
Training Opleiding en Vorming
Taakverlichting Senioren
Toepassing, Vaardigheid en Samenhang
Toeslagenwet
Tijdelijke Wet Arbeidsbemiddeling Onderwijs
Terugdringing Ziekteverzuim
††††
^† Naar top
UE
UNESCO
USZO
USZO
UvA
uvi
UWV
Unie voor Europa
United Nations Educational Sodal and Cultural Organisation
Uitvoering Sociale Zekerheid en Arbeidsvoorziening
Uitvoeringsinstelling sociale zekerheid voor overheid en onderwijs
Universiteit van Amsterdam
Uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen
Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen
†††††††††††
^† Naar top
VAM
VBA
VBO
VBKD
VBS
VE
VEBOSS

VELO
VEV

VF
VGW
VIM
VLWP
VMBO
VMR
VN
VNG
VNO-NCW
VO
VOG
VOLG

VOS/ABB
VOO
VR
VRO
VSO
VSNU
VSO
VSV
VSWO
VT&L
VU
VUT
V&V
we
WF
VVO
VVVO
VWJ
VWO
VWS
Vervanging Aanpassing Meubilair
Verplichte Bestuursaanstelling
Voorbereidend Beroepsonderwijs
Vereniging van Besturenorganisaties Katholieke Onderwijsinstellingen
Vereniging van Bijzondere Scholen op algemene grondslag
Volwassenenenducatie
Nederlandse vereniging tot bevoerdering van het onderwijs aan slechthorende kinderen
en kinderen met spraak- /taalmoeilijkheden
Vereenvoudiging Londo
Stichting landelijk orgaan beroepsonderwijs elektrotechniek /
Vereniging Elektronisch Vakonderwijs
Vervangingsfonds
Veiligheid, gezondheid en welzijn
Vereniging voor integratie van mongoloÔde kinderen
Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
Voorlopige medezeggenschapsraad
Verenigde Naties
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Verbond van Nederlandse Ondernemers -Nederlands Christelijke Werkgeversvereniging
Voortgezet Onderwijs
Vereniging van Ondernemingen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector
Vereniging van ouderorganisaties verbonden aan scholen
en centra van lichamelijk gehandicapten
Werkgeversvereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen in Nederland
Vereniging voor Openbaar Onderwijs
Verbondsraad CNV
Vereniging van Rijksinspecteurs voor het Onderwijs
Verlengde Schooldag
Vereniging voor Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
Voortgezet Speciaal onderwijs Verbond Samenwerkende Overheidswerkgevers
Voortijdig Schoolverlaters
Vereniging van Samenwerkende Werkgeversorganisaties in het Onderwijs
Vakopleiding Transport en Logistiek
Vrije Universiteit
Vervroegde Uittreding
Vroeg- en Voortijdse educatie
voor- en vroegschoolse educatie
Vervangingsfonds
Vereniging voor het management in het voortgezet onderwijs
Vereniging Vakinhoudelijke Vakken Voortgezet Onderwijs
Vormingswerk Werkende Jongeren
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAA
WAB
WAG
WAGW
Wajong
WAO
WAZ
EBEAA
WBO
WBR
WEB
WEBA
WEBO
WEC
WEV
WGO
WHW
WIW
WML
WMO
WO
WOB
WOCZ
WOR
WOV
WOZ
WPO
WPO
WPR
WPRO


WRR
WSF
WSNS
WSW
WTS
WTZ
WVA
WVG
WVO
WVOI
WVOP
WW
WWO
Wet Aanpassing Arbeidsduur
Wet Algemeen Bestuursrecht
Wergroep Auditief Gehanliicapten
Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen
Wet op het Basisonderwijs
Werkgroep Bekostiging en Rechtspositie vo-vso
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Welzijn bij arbeid
Welzijn bij het onderwijs Werkdruk bij onderwijstaken
Wet op de expertisecentra
Wet evenredige vertegenwoordiging
Wet Gemeenschappelijke Regelingen
Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek
Wet Inschakeling Werkzoekenden
Wettelijk minimumloon
Wet Medezeggenschap Onderwijs
Wetenschappelijk onderwijs
Wet Openbaarheid Bestuur
Werkverband organisaties chronisch zieken
Wet op de Ondernemingsraden
Wet op de Onderwijsverzorging
Werkoverleg Zorgverbreding
Werkgelegenheidsprojecten Onderwijs
Wet Primair Onderwijs
Wet Persoonsregistratie
††††††††††††††††††††††††††††††††Vereniging van Onderwijsbegeleidingsdiensten voorheen:
Werkverband van Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra;
kortweg Vereniging voor Onderwijsbegeleidingsdiensten
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Wet Studiefinandering
Weer Samen Naar School
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet tegemoetkoming studiekosten
Wet op de toegang tot Ziektekostenverzekeringen
Wereldverbond van de Arbeid
Wet voorzieningen gehandicapten
Wet Voortgezet Onderwijs
Werkgeversvereniging Onderwijsverzorgingsinstellingen
Wereldvakbond van Onderwijspersoneel
Werkloosheidswet
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
††††††
^† Naar top††††††
ZFR
ZH
ZKOO
ZMIK
ZMOK
ZVO
ZW
Ziekenfondsraad
Ziekenhuiskinderen
(Besluit tegemoetkoming) Ziektekosten voor onderwijs- en onderzoekpersoneel
Zeer moeilijk lerende kinderen
Zeer moeilijk opvoedbare kinderen
Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel
ZiektewetMeer afkortingen in het onderwijs:
Lijst van afkortingen in het onderwijs op Wikipedia